Polityka prywatności/Rodo


Właścicielem serwisu internetowego www.antidotum.org.pl jest ANTIDOTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000166853, oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006298.
NIP: 7342698591, REGON: 491975072, kapitał zakładowy 54 000 PLN.

Podczas rejestracji w Przychodni (telefonicznej lub osobiście) oraz w procesie udzielania świadczeń medycznych chronimy Twoje dane osobowe. Więcej w zakładce RODO
Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia, na terenie Przychodni prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Zapisy monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym. Okres przechowywania nagrań trwa do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 7 dni.
Serwis internetowy nie umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika plików cookies (ciasteczek).
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

RODO

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest ANTIDOTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Nasze dane kontaktowe: tel. 18 521 17 01 lub 18 441 55 85, e-mail: poczta@antidotum.org.pl Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji w Przychodni będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ (deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
- dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
- sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym:
- innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych,
- dostawcom sprzętu medycznego);
- innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych - Michał Muzyka, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@jamano.pl